هاست ویندوز اروپا

WEU-Jupiter

هاست ویندوز در اروپا
فضا » 500 مگابایت
پهنای باند » نامحدود

دیتابیس » 2 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Plesk
آنتی ویروس » Symantec
Application Pool » اختصاصی

WEU-Mars

هاست ویندوز در اروپا
فضا » 1000 مگابایت
پهنای باند » نامحدود

دیتابیس » 3 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Plesk
آنتی ویروس » Symantec
Application Pool » اختصاصی

WEU-Venus

هاست ویندوز در اروپا
فضا » 2000 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
دامنه » 2 عدد

دیتابیس » 4 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Plesk
آنتی ویروس » Symantec
Application Pool » اختصاصی

WEU-Mercury

هاست ویندوز اروپا
فضا » 5000 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
دامنه » 2 عدد

دیتابیس » 4 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Plesk
آنتی ویروس » Symantec
Application Pool » اختصاصی

WEU-Galaxy

هاست ویندوز در اروپا
فضا » 10000 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
دامنه » 2 عدد

دیتابیس » 5 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Plesk
آنتی ویروس » Symantec
Application Pool » اختصاصی