هاست لینوکس اروپا

LEU-Jupiter

هاست لینوکس در اروپا
فضا » 500 مگابایت
پهنای باند » نامحدود

دیتابیس » 2 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel

LEU-Mars

هاست لینوکس در اروپا
فضا » 1000 مگابایت
پهنای باند » نامحدود

دیتابیس » 3 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel

LEU-Venus

هاست لینوکس در اروپا
فضا » 2000 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
دامنه » 2 عدد

دیتابیس » 4 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel

LEU-Mercury

هاست لینوکس در اروپا
فضا » 5000 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
دامنه » 2 عدد

دیتابیس » 4 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel

LEU-Galaxy

هاست لینوکس در اروپا
فضا » 10000 مگابایت
پهنای باند » نامحدود
دامنه » 2 عدد

دیتابیس » 5 عدد
تعداد ایمیل » نامحدود
ساب دامنه » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
پنل مدیریتی » Cpanel